Adenine là gì?

Adenine (A) là:  một trong bốn nitrogen base có trong thành phần của DNA và RNA, bắt cặp với thymine (T) trên DNA và với uracil (U) trên RNA. Adenine cũng có trong thành phần của một số coenzyme.