Bản chất, vai trò và phân loại quản lý

+ Khái niệm:

Quản lý là sự tác động có ý thức, có định hướng bằng quyền lực theo qui trình của chủ thể QL vào đối tượng quản lý để phối hợp các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức trong điều kiện môi trường biến đổi.

+ Bản chất của QL:

QL là mloại hình lao động đặc biệt và là LĐ phức tạp bằng tri thức

QL là hoạt động tất yếu nảy sinh khi có sự tham gia của con người vào hoạt động chung vì vậy QL là hoạt động có tính phổ quát

QL là một hoạt động vừa khoa học vừa có tính nghệ thuật.

+ Vai trò của QL

Vai trò định hướng

Vai trò thiết kế

Vai trò duy trì và thúc đẩy

Vai trò điều chỉnh

Vai trò phối hợp.

+ Phân loại QL:

Theo cấp QL : có QL cấp cao, QL cấp trung và QL cấp cơ sở

Theo phạm vi QL: Có QL chức năng, QL tổng hợp

Theo mối quan hệ với đầu ra của tổ chức : Có QL theo tuyến và QL tham mưu

Theo loại hình tổ chức: Có QL trong tổ chức vì lợi nhuận, QL trong tổ chức phi lợi nhuận và QL hành chính.

+ Lấy ví dụ vai trò của QL trong tổ chức của bất kỳ một cơ quan hay đơn vị nào để minh chứng.