Biến đổi mRNA (mRNA processing) là gì?

Biến đổi mRNA (mRNA processing). Quá trình tạo thành mRNA hoàn chỉnh (mature mRNA) hoạt động chức năng từ sản phẩm phiên mã sơ cấp là mRNA tiền thân chưa hoàn chỉnh (pre-mRNA). Trong quá trình này các đoạn intron bị loại bỏ và các đoạn exon được nối lại với nhau.