Các căn cứ ra quyết định quản lý? Quá trình thực hiện quyết định quản lý

+ Các căn cứ ra quyết định QL:

Căn cứ mục đíc và mục tiêu của hệ thống kinh tế- xã hội.

Căn cứ vào hệ thống pháp luật và các thông lệ xã hội.

Căn cứ hiệu quả của QĐ.

Căn cứ vào nguoponf lực để thực hiện QĐ.

Căn cứ vào môi trường ra QĐ.

+ Quá trình ra QĐQL:

Phân tích vấn đề và xác định mục tiêu của QĐ.gồm có: Phát hiện vấn đề; Chẩn đoán nguyên nhân của vấn đề; QĐ giải quyết vấn đề ; Xác định mục tiêu của QĐ; Xác định tiêu chí đánh giá.

Xác định các phương án QĐ.

Đánh giá và lựa chọn phương án gồm: Dự báo ảnh hưởng của phương án; Đánh giá các ảnh hưởng; So sánh các phương án để lựa chọn phương án hợp lý.

Tổ chức thực hiện QĐ.

+ Quá trình thực hiện quyết định quản lý;

– Phổ biến hay truyền đạt QĐ.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện QĐ

– Thực hiện QĐ.

– Kiểm tra việc thực hiện QĐ.

– Tổng kết rút kinh nghiệm.