Các kỹ năng cần thiết đối với Nhà quản trị. Kỹ năng nào quan trọng nhất?

Kỹ năng là những kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực cụ thể, được tích lũy qua một quá trình rèn luyện nhất đinh.

Nhà quản trị cần có 3 kỹ năng chính: Kỹ năng khái quát hóa, Kỹ năng Nhân sự và Kỹ năng Chuyên môn.

1.Kỹ năng chuyên môn

–  Bao gồm các kiến thức và hiểu biết về một lĩnh vực chuyên môn nhất định và có thể vận dụng những kiến thức chuyên môn đó trong công việc.

–   Vai trò:

–  Huấn luyện, chỉ dẫn, và cố vấn cho cấp dưới và nhân viên.

– Nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm.

– Có đủ hiểu biết để kiểm soát và điều chỉnh nhân viên cấp dưới.

Ví dụ:

2.Kỹ năng nhân sự

– Bao gồm các kiến thức và hiểu biết về giao tiếp, nghe nói đọc viết và thuyết trình. Ví dụ  như kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thiết lập duy trì và phát triển các mối quan hệ, kĩ năng thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của người khác, kĩ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

–  Gây ảnh hưởng và thuyết phục người khác đi theo mình để hoàn thành mục tiêu.

3.Kỹ năng khái quát hóa

– Phải thể hiện được tầm nhìn, dự báo, phân tích các thông tin và dữ liệu, nhận diện được cơ hội và thách thức, phải hiểu biết về ngành của doanh nghiệp.

– Tầm quan trọng: giúp nhà quản trị có được phương án chủ động, đối phó, nắm bắt cơ hội, né tránh rủi ro, từ đó mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

Kỹ năng nào là quan trọng nhất:

Không có kĩ năng nào là quan trọng nhất mà đối với cấp quản trị nào kĩ năng nào mới là quan trọng.

Đối với quản trị cấp cơ sở thì kĩ năng chuyên môn là quan trọng nhất vì nó giúp giải quyết các công việc mang tính chuyên môn, cụ thể.

Đối với cấp trung thì kĩ năng nhân sự có vai trò quan trọng hơn, vì quản trị viên cấp trung có vai trò đầu mối liên lạc giữa cấp cao và cấp cơ sơ, đưa ra chính sách hoạt động và quản lý nguồn lực trong bộ phận của mình.

Đối với cấp cao thì kĩ năng khái quát hóa là quan trọng nhất, vì nhà quản trị cấp cao có vai trò đưa ra định hướng, mục tiêu và chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp nên cần có tầm nhìn khái quát bao trùm toàn bộ tổ chức.