Các nhân tố làm giảm giá thành theo hợp đồng và biện pháp giảm giá thành xây dựng theo hợp đồng?

1.Các nhân tố làm giảm giá thành theo hợp đồng: Khi quan niệm mỗi khoản mục của giá thành là một nhân tố ảnh hưởng sẽ có các nhân tố sau:

  – Giảm giá thành do giảm chi phí vật liệu: Giảm chi phí vật liệu chủ yếu nhờ giảm hao hụt vật liệu trong thi công và giảm giá cả vật liệu tính tại hiện trường xây dựng.

  – Giảm giá thành nhờ giảm chi phí nhân công: Giảm chi phí nhân công chủ yếu nhờ tốc độ tăng năng suất nhanh hơn tốc độ trả lương.

  – Giảm giá thành nhờ giảm chi phí sử dụng máy: Giảm chi phí sử dụng máy nhờ tăng năng suất máy để giảm số ca máy và giảm chi phí cho một ca máy.

  – Giảm giá thành nhờ giảm chi phí trực tiếp khác: Giảm chi phí trực tiếp khác hcur yếu nhờ giảm chi phí chuyên chở máy và nhân lực trong nội bộ hiện trường, giảm chi phí cho an toàn trong thi công, giảm chi phí bơm nước, vét bùn hố móng,…

  – Giảm giá thành nhờ giảm chi phí chung: Giảm chi phí chung chủ yếu nhwof giảm chi phí quản lý điều hành thi công tại hiện trường và doanh nghiệp, giảm chi phí phục vụ thi công, chi phí phụ vụ công nhân trong quá trình xây dựng.

2.Các biện pháp giảm giá thành xây dựng theo hợp đồng:

  – Tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu có giá cả, phương thức thanh toán và dịch vụ bốc xếp hợp lý.

  – Chọn phương tiện vận chuyển phù hợp, chọn hình thức cung ứng hợp lý để giảm chi phí vận chuyển giảm chi phí kho bãi.

  – Dự trữ vật tư hợp lý để không bị ngừng thi công nhưng không quá nhiều gây ra đọng vốn lưu động

  – Tổ chức bảo quản tốt các vật tư ở kho bãi công trường.

  – Ứng dụng các công nghệ xây dựng tiến bộ, mở rộng áp dụng mức cơ giwois hóa xây dựng hóa xây dựng hợp lý.

  – Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ máy móc xây dựng đạt năng suất cao.

  – Áp dựng các hình thức tiền lương, các khuyến khích kinh tế khác một cách hiệu quả.

  – Nâng cao trình độ tay nghề và trách nhiệm của người lao động đối với công việc.

  – Tổ chức công trường và bộ máy quản lý công trường, bộ máy quản lý doanh nghiệp hợp lý nhất.