Cấu tạo và chức năng của ty thể

Cấu tạo và chức năng của ty thể

Cấu tạo

– Một bào quan có 2 lớp màng bao bọc

+ Màng ngoài không gấp khúc

+ Màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều loại enzim hô hấp.

– Bên trong:

+ Chất nền (chứa AND)

+ Riboxom

Chức năng

Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hoá đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào