Cấu tạo vs chức năng của Cacbohidrat

Cấu tạo:

Gồm 3 nguyên tố: C, H, O theo nguyên tắc đa phân.

Một trong đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường có cacbon, gồm các loại: đường đơn, đường đôi, đường đa.

Loại đường Cấu tạo Ví dụ
Đường đơn Có 3-7 nguyên tử cacbon. Dạng mạch thẳng hoặc mạch vòng. Glucôzơ, fructôzơ…
Đường đôi 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng mối liên kết glicôzít. Saccarôzơ, lactôzơ, mantôzơ…
Đường đa Rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau.

Xenlulozo:

– các đơn phân liên kết bằng liên kết glicôzít.

– Nhiều phân tử xenlulozo liên kết tạo thành vi sợi xenlulo

– Các vi sợi liên kết tạo nên thành TB TV.

Xenlulôzơ, tinh bột glicôgen, kitin.

Chức năng:

– Là nguồn năng lượng dữ trữ của TB và cơ thể

VD: Tinh bột là dự trữ trong cây.

– Cấu tạo nên TB và bộ phận cơ thể

VD: Xenlulozo cấu tạo thành TB TV, TV Nấm,…

– Cacbohiđrat liên kết với prôtêin hoặc lipit tạo nên những hợp chất tham gia cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.