Cấu trúc bậc hai (secondary structure) là gì?

Cấu trúc bậc hai (secondary structure). Là sự nối liền những amino acid từ đầu nọ (đầu tận cùng N) tới đầu kia (đầu tận cùng C) của một phân tử protein. Cũng như vậy, trên một trình tự nucleic acid là sự nối liền những nucleotide từ đầu nọ (đầu 5’) tới đầu kia (đầu 3’) của một chuỗi DNA.