Chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của sự sống

Tế bào là đơn vị cấu tạo của sự sống :

Ngoại trừ một số dạng sinh vật như virut, thể thực khuẩn có cấu tạo cơ thể là dạng tế bào chưa hoàn chỉnh, còn hầu hết ở các dạng sinh vật còn lại đều có cấu trúc cơ thể dựa trên cơ sở của tế bào.

Ở một số sinh vật bậc thấp như vi khuẩn, động vật nguyên sinh, tảo đơn bào, thì cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào.

Ở các loài sinh vật, tuy có khác nhau về hình dạng, kích thước, phương thức dinh dưỡng nhưng đều có cấu trúc của 1 tế bào điển hình giống nhau với các thành phần như màng tế bào, tế bào chất cùng các bào quan và nhân.

Tế bào là đơn vị chức năng cơ bản của sự sống : Các hoại động đặc trưng cơ bản của sự sống như trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng, đi truyền đều xảy ra ở tế bào của cơ thể.

Tế bào là đơn vị trao đổi chất :

Ở các cơ thể đơn bào, các hoạt động trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường đều được thực hiện qua màng tế bào. Các phản ứng sinh hóa của 2 quá trình đồng hóa và dị hóa đều được tiến hành tại các bào quan như hô hấp xảy ra ở ti thể, tổng hợp prôtêin xảy ra ở ribôxôm …

Cơ thể đa bào tuy do nhiều tế bào hợp lại và phân hóa thành các bộ phận, các cơ quan chuyên trách các chức năng khác nhau nhưng tất cả đều dựa trên kết quả hoạt động trao đối chất của tế bào. Thí dụ ti thể vẫn là nơi cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, thể Gôngi đóng vai trò bài tiết, ribôxôm tổng hợp
prôtêin cho tế bào và cơ thể.

Tế bào là đơn vị sinh trưởng và sinh sản :

Sự phân chia tế bào là cơ sở của quá trình sinh trưởng và sinh sản của cơ thể sống.

Trên các cơ thể đa bào, sự nguyên phân của tế bào là cơ sở của sự lớn lên của toàn cơ thể. Ngoài ra cơ chế nguyên phân còn giúp tái tạo và phục hồi các mô, cơ quan của cơ thể bị tổn thương.

Phân chia tế bào còn là cơ chế giúp duy trì khả năng sinh sản của cơ thể và loài.

Ở các loài sinh sản vô tính, thông qua cơ chế nguyên phân giúp tạo ra cơ thể mới từ một hay một nhóm tế bào sinh dưỡng.
Ở các loài sinh sản hữu tính, cơ thể mới được hình thành từ sự kết hợp giữa các cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tỉnh.

Tế bào là đơn vị cảm ứng của cơ thể :

Cơ thể có khả năng phản ứng trước những thay đổi của môi trường sống, qua đó cơ thể tạo ra những biến đối để thích nghi với môi trường. Các hoạt động mang tính cảm ứng của cơ thể đều dựa trên cơ sở hoạt động của tế bào. Gen trên ADN trong tế bào điều khiển tổng hợp prôtê¡n để hình thành các hoocmôn và enzim,
vừa điều hòa vừa xúc tác các quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Tế bào là đơn vị di truyền của cơ thể :

Thông tin di truyền của cơ thể được lưu trữ trong ADN của nhiễm sắc thể ở nhân tế bào, một số ADN được bảo quản trong một số bào quan của tế bào chất.

Thông tin di truyền được truyền đạt qua các thế hệ tế bào khác nhau và qua các thế hệ cơ thể khác nhau thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế nhân đôi, phân li, tái tổ hợp của ADN trong nguyên phân, giảm phân và thụ tỉnh. Các hoạt động trên đều diễn ra trong tế bào.

Các tính trạng của cơ thể được biểu hiện thông qua sự tương tác giữa prôtêin với môi trường. Prôtê¡n được điều khiển tổng hợp bởi gen trên ADN thông qua các cơ chế sao mã, giải mã diễn ra trong tế bào.