Chuyển gen (transgenic) là gì?

Chuyển gen (transgenic). Quá trình chuyển một đoạn DNA ngoại lai (foreign DNA) bằng các kỹ thuật khác nhau (Agrobacterium, vi tiêm, bắn gen, xung điện…) vào một cơ thể vật chủ (vi sinh vật, động vật hoặc thực vật).