Cơ chế của quá trình nguyên phân

Nguyên phân là hình thức phân bào xảy ra ở hầu hết các tế bào trong cơ thể, ngoại trừ các tế bào sinh dục ở vùng chín (tế bào sinh giao tử).

Cơ chế của nguyên phân diễn biến qua 5 kỳ : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Trong đó kỳ trung gian được xem là giai đoạn chuẩn bị, các kỳ còn lại được xem là giai đoạn phân bào chính thức.

Kết quả hình ảnh cho Cơ chế của quá trình nguyên phân"

Nguồn ảnh: https://hoc247.vn

Kỳ trung gian :

Trung thể tự nhân đôi tạo 2 trung tử di chuyển dần về hai cực của tế bào.

Nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh. Mỗi nhiễm sắc thể tự nhân đôi thành một nhiễm sắc thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau, đính nhau ở tâm động.

Màng nhân và nhân con bắt đầu tan dần.

Kỳ trước (còn gọi là kỳ đầu) :

Hai trung tử đã nằm ở 2 cực của tế bào, một thoi vô sắc bắt đầu hình thành giữa hai trung tử lan dần vào giữa.

Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn lại và hiện rõ dần.

Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn.

Kỳ giữa :

Thoi vô sắc trở nên hoàn chỉnh.

Bộ nhiễm sắc thể 2n kép trong tế bào co xoắn tối đa, có hình dạng đặc trưng chuyển về xếp dàn đều 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Kỳ sau :

Mỗi nhiễm sắc thể kép trong bộ nhiễm sắc thể kép 2n của tế bào tự tách ra ở tâm động thành 2 nhiễm sắc thể đơn. Các nhiễm sắc thể đơn tạo ra phân li đồng đều trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào.

Do hiện tượng nhân đôi nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian kết hợp với phân li của nhiễm sắc thể ở kỳ sau dẫn đến vào giai đoạn này ở mỗi cực của tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n, trạng thái đơn.

Kỳ cuối :

Thoi vô sắc tan dần và biến mất.

Bộ nhiễm sắc thể đơn, 2n trong tế bào con tháo xoắn, trở về dạng sợi mảnh.

Màng nhân và nhân con hình thành trở lại.

Tế bào chất phân chia và hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. Mỗi tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) giống hệt bộ nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ lúc đầu.