Đa cistron (polycistronic) là gì?

Đa cistron (polycistronic). Phân tử RNA mã hóa nhiều chức năng. Nhiều operon ở vi khuẩn được biểu hiện thông qua các mRNA đa cistron.