Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ ? Cho ví dụ

– Đặc điểm của khởi ngữ:

+ Là thành phần câu đứng trƣớc chủ ngữ để nêu lên đề tài đƣợc nói đến trong câu.
+ Trước khởi ngữ thƣờng có thêm các từ: về, đối với.

– Công dụng: Nêu lên đề tài đƣợc nói đến trong câu.

– Ví dụ:

– Tôi thì tôi xin chịu.
– Hăng hái học tập, đó là đức tính tốt của học sinh.

* Chuyển câu không có khởi ngữ sau thành câu có khởi ngữ:

a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.=> Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.(Làm bài thì anh ấy cẩn thận
lắm.)
b) Tôi hiểu rồi nhƣng tôi chƣa giải đƣợc. => Hiểu thì tôi hiểu rồi nhƣng giải thì tôi chƣa giải
đƣợc.