Điều hòa hoạt động gen (gene operation regulation) là gì?

Điều hòa hoạt động gen (gene operation regulation). Điều khiển sự hoạt động của các gen trong quá trình phát triển cá thể, đảm bảo cho các gen hoạt động ở thời điểm cần thiết, và do vậy quá trình phát triển cá thể diễn ra bình thường. Mô hình operon của Monod và Jacob là cơ chế điều hòa hoạt động gen đơn giản nhất.