Điều kiện và cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể

Mỗi quần thể sống trong một môi trường xác định đều có xu hướng được điều chỉnh ở một trạng thái số lượng cá thể ổn định gọi là trạng thái cân bằng.

Điều kiện duy trì trạng thái cân bằng của quần thể là sự ổn định về nguồn thức ăn. Khi nguồn thức ăn phong phú, vượt khỏi mức bình thường thì số lượng cá thể vọt lên cao, khiến cho sau mội thời gian nguồn thức ăn trở nên thiếu hụt, nơi ở cũng không đủ, do đó có sự cạnh tranh và nhiều cá thể bị chết, quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng ban đầu.

Cơ chế điều chỉnh duy trì trạng thái cân bằng của quần thể là sự thống nhất mối tương quan giữa tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.