Đính mũ (capping) là gì?

Đính mũ (capping). Gắn nucleotide guanine (G) đã được methyl hóa (cái “mũ”) vào đầu 5’ của phân tử mRNA tiền thân (pre-mRNA) ở sinh vật eukaryote, cái “mũ” sau đó được giữ lại ở phân tử mRNA hoàn chỉnh (mature mRNA).