Đoạn lặp lại đảo ngược (inverted repeats) là gì?

Đoạn lặp lại đảo ngược (inverted repeats). Hai đoạn DNA đồng nhất, trên hai hướng ngược nhau ở cùng một phân tử. Sự lặp lại như vậy sẽ tạo ra hiện tượng palindrome.