Đột biến dịch khung (frameshift mutation) là gì?

Đột biến dịch khung (frameshift mutation). Đột biến làm mất hoặc thêm một cặp base ở trong gen dẫn tới hậu quả làm dịch khung dọc bình thường của mRNA đi một nucleotide. Do vậy, làm thay đổi toàn bộ thông tin di truyền đoạn gen bắt đầu từ điểm xảy ra đột biến đến cuối gen.