Đột biến ức chế (suppressor mutation) là gì?

Đột biến ức chế (suppressor mutation). Đột biến xảy ra ở một vị trí trên DNA có tác dụng loại bỏ hoàn toàn hoặc từng phần hậu quả của đột biến ban đầu đã xảy ra ở một vị trí khác.