Gen ức chế (repressor gene) là gì?

Gen ức chế (repressor gene). Có hai chức năng: (1) Là một gen điều hòa (regulator) mà sản phẩm của nó là một protein có tác dụng ức chế hoạt động phiên mã của một operon. (2) Là một gen phục hồi (suppressor) kiểu hình ban đầu của đột biến trong một gen khác.