Giả thuyết một gen-một enzyme (one gene-one enzyme hypothesis) là gì?

Giả thuyết một gen-một enzyme (one gene-one enzyme hypothesis). Giả thuyết dựa trên các công trình của Beadle và Tatum về di truyền học hóa sinh, theo đó mỗi gen kiểm soát sự tổng hợp một enzyme.