Hình thái, cấu tạo và chức năng của các tế bào con sau nguyên phân

Về hình thái :

Các tế bào con được tạo ra rất giống nhau và giống với tế bào mẹ về mặt hình thái.

Về cấu tạo :

Màng tế bào :

Các tế bào con có thành phần, cấu tạo của màng tế bào rất giống nhau và giống với tế bào mẹ.

Tế bào chất và bào quan :

Sự phân chia tế bào chất và bào quan từ tế bào mẹ cho 2 tế bào con xảy ra không đồng đều tuyệt đối. Vì vậy tế bào chất và bào quan ở các tế bào con và ở tế bào mẹ giống nhau một cách tương đối.

Nhân tế bào :

Màng nhân và nhân con ở các tế bào con có thành phần cấu tạo giống hệt nhau và giống với ở tế bào mẹ ban đầu.

Trong phân bào, quá trình nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào xảy ra đồng đều, chính xác. Vì vậy bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào con rất giống nhau và giống với ở tế bào mẹ về hình thái, số lượng và cấu tạo.

Về chức năng : Các tế bào con có hoạt động và chức năng giống nhau và giống với tế bào mẹ như trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền.