Hoàn cảnh và mục đích ra đời của Tuyên ngôn độc lập

Hoàn cảnh ra đời:

– Ngày 19.8.1945 Cách mạng tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội. 26/8/195 Chủ tịch HCM từ chiến khu Việt Bắc về tới HN. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản TNĐL. Ngày 2/9/1945, trên quảng trường Ba Đình, HN, Người thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc bản TNĐL trước hàng chục vạn đồng bào.

– HCM viết và đọc bản TNĐL khi đế quốc thực dân đang chuẩn bị chiếm lại nước ta. Dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp vũ khí quân đội Nhật; Quân Quốc dân đảng tiến vào từ phía Bắc; quân đội Anh tiến vào từ phía Nam; thực dân Pháp theo quân đồng minh tuyên bố : Đông Dương là đất “bảo hộ” của Pháp bị Nhật chiếm, nay Nhật đã đầu hàng, vậy Đông Dương phải thuộc quyền người Pháp.

Mục đích:

– Tuyên bố với nhân dân Việt Nam và nhân dân trên thế giới về nền độc lập dân tộc mà Việt Nam vừa giành được.

– Bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp khi chúng âm mưu trở lại tái chiếm nước ta.

– Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.