Khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò của kế hoạch

+ Khái niệm:

Dựa vào nền kinh tế quốc dân : Kế hoạch là một quá trình ra quyết định và lựa chọn các phương án khác nhau, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực có hạn để đạt được các mục tiêu đề ra cho một thời kỳ nhất định trong tương lai.

Dựa vào tổ chức

: Kế hoạch là tổng thể các mục tiêu, các nhiệm vụ cũng như các giải pháp và nguồn lực mà tổ chức có thể sử dụng để đạt được mục tiêu của tổ chức.

+ Đặc điểm :

Kế hoạch luôn thể hiện rõ mục tiêu.

Kế hoạch có hạn định về thời gian, tiến độ thực hiêbnj

Kế hoạch có giới hạn về nguồn lực, về tài chính, về thời gian.

+ Vai trò của kế hoạch:

KH là chức năng định hướng, liên kết và thống nhất mọi hành động trong hệ thống quản lý.

KH là căn cứ để thực hiện các mục tiêu quản lý.

KH là căn cứ quan trọng đảm bảo tính đồng bộ, liên tục và hệ thống của tất cả các công cụ quản lý.

KH tạo cơ sở phân bổ và sử dụng tốt nhất các nguồn lực hiện có.

KH là thước đo hiệu quả của hoạt động quản lý.

+ Phân loại kế hoạch:

Theo cấp kế hoạch : Có kế hoạch chiến lược ( do các nhà QL cấp cao quyết định ); Kế hoạch tác nghiệp ( Kế hoạch chi tiết và cụ thể hóa KH chiến lược)

Theo hình thức thể hiện: Có Chiến lược; Quy hoạch; Chính sách;Thủ tục; Quy tắc; Chương trình; Dự án; Ngân sách.

Theo thời gian thực hiện KH: Có KH dài hạn ( 5 năm trở lên); KH trung hạn ( 1- 5 năm); KH ngắn hạn ( dưới 1 năm )

Theo mức độ cụ thể: Có KH định hướng; KH cụ thể.