Khi nào thì vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột với đường?

Dấu hiệu nhận biết: 2 đối tượng hoặc 3 đối tượng và 2 đơn vị khác nhau

VD: vẽ biểu đồ thể hiện số khách DL và doanh thu DL (trong đó số khách DL đơn vị là triệu lượt người,
doanh thu DL đơn vị là tỉ USD) thì có thể vẽ kết hợp giữa và đường.

Lưu ý: + Khoảng cách các năm hợp lí
+ Năm đầu tiên không nằm ở gốc tọa độ
+ Nếu 1 cột và 1 đường thì điểm chấm của đường phải nằm giữa cột.
+ Nếu 2 cột và 1 đường thì điểm chấm của đường phải nàm giữa 2 cột.