Khi nuôi cấy vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không lien tục, quần thể vi khuẩn trải qua pha tiềm phát(pha lag). Có thể coi pha lag là pha tĩnh được không?. Vì sao?

– Không thể coi pha lag là pha tĩnh mặc dù trong pha này số lượng tế bào vi khuản không tăng lên. Vì:

+ Đây là pha cảm ứng của tế bào vi khuẩn, trong đó các tế bào cảm ứng cơ chất mới, khởi động các gen cần thiết, tổng hợp enzim chuẩn bị cho quá trình tăng trưởng.

+ Trong pha này diễn ra sự tăng truowngr của tế bào vi khuẩn. Tế bào tăng cường tổng hợp enzim, tổng hợp các chất hữu cơ khác, hình thành cấu trúc mới, tăng cường kích thước tế bào, chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho sự phân chia. Về mặt sinh học, đây hoàn toàn không phải là pha tĩnh