Kiểu hình (phenotype) là gì?

Kiểu hình (phenotype). Ngoại hình của một sinh vật, là kết quả tương tác giữa kiểu gen với môi trường. Nhiều gen có trong kiểu gen nhưng không biểu hiện ra kiểu hình vì chúng bị che khuất bởi các allele trội. Những sinh vật có cùng kiểu gen có thể có các kiểu hình rất khác nhau trong những môi trường khác nhau. Kiểu hình của cá thể đồng hợp tử về allele lặn gọi là kiểu hình lặn.