Kiểu nhân (karyotype) là gì?

Kiểu nhân (karyotype). Bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của một loài với số lượng, kích thước và hình thái xác định của các nhiễm sắc thể. Mỗi loài được đặc trưng bởi kiểu nhân riêng của nó. Các loài khác nhau có kiểu nhân khác nhau.