Liên kết phosphodiester (phosphodiester bond) là gì?

Liên kết phosphodiester (phosphodiester bond). Một phân tử chứa hai alcol, ester hóa với một phân tử phosphoric acid làm cầu nối giữa chúng với nhau. Ví dụ: chuỗi polynucleotide được nối bởi liên kết 5’®3’ phosphodiester giữa hai nucleotide cạnh nhau.