Môi trường và nhân tố sinh thái là gì?

Môi trường và nhân tố sinh thái :

– Môi trường là nơi sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp lên sự tôn tại, sự phát triển và sinh sản của sinh vật. Có 4 loại môi trường phổ biến : đất, nước, không khí và sinh vật.

Nhân tố sinh thái là các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường. Có 3 nhóm nhân tố sinh thái

Nhân tố vô sinh như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm …

Nhân tố hữu sinh bao gồm mọi tác động của sinh vật khác lên cơ thể sinh vật.

Nhân tố con người bao gồm mọi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người
lên cơ thể sinh vật.