Nhiễm sắc thể tương đồng là gì? Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng

Nhiễm sắc thể tương đồng :

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật, nhiễm sắc thể sắp xếp thành cặp và thường là cặp tương đồng.

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng gồm 2 nhiễm sắc thể giống hệt nhau về hình dạng và kích thước, mang tính chất 2 nguồn gốc : một chiếc có nguồn gốc từ mẹ và một chiếc có nguồn gốc từ bố. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể ở trạng thái đơn nhưng có thể cũng ở trạng thái kép nếu xảy ra sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

Cơ chế hình thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng :

Những tế bào bình thường chứa cặp nhiễm sắc thể tương đông là hợp tử, các tế bào sinh dưỡng và các tế bào sinh dục sơ khai.

Trong các tế bào hợp tử : Các nhiễm sắc thể tương đồng được hình thành từ sự kết hợp giữa các cơ chế : sự phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân và sự tổ hợp của chúng trong thụ tính :

Trong giảm phân : sự phân li nhiễm sắc thể của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng dẫn đến tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội với từng chiếc riêng lẽ trong các giao tử.

Trong thụ tinh : sự kết hợp giữa các giao tử đực và giao tử cái cùng loài dẫn đến hình thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội trong hợp tử tái tạo trở lại các cặp nhiễm sắc thể tương tương đồng.

Trong các tế bào sinh dục sơ khai và các tế bào sinh dưỡng : Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được tái tạo trong các tế bào con thông qua sự kết hợp giữa nhân đôi nhiễm sắc thể với phân li nhiễm sắc thể trong qua trình nguyên phân.