Những đặc điểm khi định giá sản phẩm xây dựng

1.Giá sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phương nơi xây dựng, phụ thuộc vào sở thích, yêu cầu người sử dụng đặt ra, phụ thuộc vào công nghệ thi công.

2.Mặc dù sản phẩm xây dựng được định giá trước cho sản phẩm toàn vẹn nhưng khi người ta phải chia nhỏ từng bộ phận cấu thành công trình để định giá cho từng bộ phận gọi là đơn giá xây dựng cơ bản. Đơn giá này thường được lập trước.

3.Sự hình thành giá sản phẩm xây dựng chủ yếu thông qua đấu thầu hay chỉ định thầu.

4.Giá sản phẩm xây dựng được hình thành trước khi sản phẩm xây dựng được ra đời trong thực tế ( khi đang còn trên bản vẽ)

5.Quá trình hình thành kéo dài từ khi đấu thầu đến khi xây dựng xong bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

6.Trong quá trình định giá sản phẩm thì người mua đóng vai trò quyết định trong việc định giá

7.Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến việc định giá sản phẩm xây dựng.