Những thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp của Việt Nam trong việc làm chủ biển, đảo ?

Thuận lợi:

vị trí địa lý của quốc gia biển; hợp tác quốc tế về biển; tiềm năng của biển Việt Nam;…

Khó khăn, thách thức: 

rình độ khoa học kỹ thuật về biển còn lạc hậu so với các quốc gia biển trên thế giới; nguồn lực lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển còn hạn chế; thiên tai với cường độ lớn, khó lường, ảnh hưởng đến đời sống; tranh chấp Biển Đông-Tài nguyên biển…

Giải pháp:

nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh trên biển; đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học-công nghệ biển; triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác qui hoạch tổng thể phát triển xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả đối với các vấn đề liên quan đến biển; xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng, biển và ven biển; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển; xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh…