Nội dung các quy luật sinh thái

Qui luật giới hạn sinh thái :

– Mỗi loài có một giới hạn sinh thái đặc trưng về mỗi nhân tố sinh thái.

Thí dụ : Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam 5,6°C – 42C. Trong đó : cá rô phi chết ở nhiệt độ < 5,6°C (giới hạn dưới) và > 42°C (giới hạn trên), phát triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ 30°C (điểm cực thuận).

Qui luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái :

Sự tác động của các nhân tố sinh thái tạo nên tác động tổng hợp lên cơ thể sinh vật. Thí dụ : Mỗi cây lúa sống trong cùng một thửa ruộng đều chịu tác động cùng một lúc của nhiều nhân tố sinh thái : nước, ánh sáng, nhiệt độ, đất, gió, sự chăm sóc của con người … Nếu được chăm sóc tốt, được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì khả năng chống chịu của cây đối với những biến động của các nhân tố sinh thái khác bao giờ cũng tốt hơn.

Qui luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức phận sống của cơ thể sinh vật :

Các nhân tố sinh thái tác động không đồng đều lên một chức phận sống của cơ thể.
Thí dụ : Đối với chức phận hô hấp của sinh vật thì nhân tế không khí là quan trọng
nhất.

Mỗi nhân tố sinh thái tác động không giống nhau lên các chức phận sống khác
nhau.

Thí dụ : Anh sáng cần thiết hơn cho chức phận quang hợp của lá cây so với chức
phận dẫn truyền, nâng đỡ của thân hay chức phận hút chất dinh dưỡng của rễ.

Mỗi nhân tố sinh thái tác động không giống nhau lên cùng I chức phận sống qua
các giai đoạn sống khác nhau.

Thí dụ : Canxi cần thiết cho động vật còn non hơn so với lúc trưởng thành và đã già.

Qui luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường :

Môi trường tác động thường xuyên lên cơ thể sinh vật, làm cho sinh vật không ngừng biến đổi, ngược lại hoạt động của sinh vật cũng làm biến đổi môi trường.

Thí dụ : Giun đất sống trong môi trường đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái : đất, nước, nhiệt độ, độ ẩm, không khí … Thông qua hoạt động trao đổi chất với môi trường mà chúng tổn tại và phát triển. Ngược lại chính hoạt động sống của giun đất đã góp phần cải tạo môi trường đất : làm cho đất thêm tơi xốp, thoáng khí, tăng lượng chất mùn.