Nội dung của phân công công việc trong tổ chức? Quyền hạn và giao quyền? Người quản lý phải làm gì khi giao quyền?

+ Nội dung của phân công công việc trong tổ chức:

Mục tiêu của phaan công công việc: Thực hiện nhiệm vụ mà công việc phải hoàn thành; Tối ưu hóa quy trình thực hiện công việc; Phát huy tính năng động, tự chủ, sang tạo của cá nhân và bộ phận trong quá trình thực hiện công việc; Phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Cơ sở phân công công việc: Căn cứ vào mục tiêu chung;chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và công việc ở từng vị trí; Căn cứ vào năng lực và điều kiện của từng cá nhân.

Các yêu cầu: Sắp xếp bố trí nhân sự theo yêu cầu của công việc; Xác định rõ nhiệm vụ phải hoàn thành; Tạo điều kiện để làm việc;Trao quyền phù hợp cho chủ thể phụ trách bộ phận.

+ Quyền hạn và giao quyền:

Quyền hạn:

Khái niệm: QH là sự độc lập của mỗi chức vị trong cơ cấu quyền lực của tổ chức liên quan tới việc được phép ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá các quyết định quản lý.

Biểu hiện của quyền hạn: Số lượng và tầm quan trọng của các quyết định quản lý ban hành; Số lượng các chức năng, bộ phận chịu sự tác động của QĐ; Tính độc lập của ban hành QĐ; Mức độ, phạm vi kiểm tra

Giao quyền:

Khái niệm: Giao quyền là giao phó quyền hạn cho các cấp quản lý theo từng chức vị trong cơ cấu quyền lực của TC để họ thực hiện thẩm quyền được giao nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức:

Tác dụng của giao quyền: Khuyến khích cấp dưới chủ động và chịu trách nhiệm về công việc;Nâng cao khả năng cạnh tranh trong nội bộ TC; Thích ứng với sự biến đổi; Giảm tải công việc cho cấp QL cao để tập trung vào công việc trọng tâm của TC;Tạo sự cân bằng giữa trách nhiệm và quyền hạn.

Trình tự giao quyền: Xác định kết quả mong muốn; Giao nhiệm vụ; Giao phó quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ; Buộc mọi người phải chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

+ Người QL khi giao quyền phải thực hiện :

Các nguyên tắc giao quyền: Có thong tin đầy đủ về người được giao quyền;Căn cứ năng lực để giao quyền tương xứng; Nội dung giao quyền rõ rang;Phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quyền được giao

Nghệ thuật giao quyền: Tạo sự chấp thuận của cấp được giao quyền; Có thái độ tin tưởng khi giao quyền; Chấp nhận sai lầm nhất định của cấp dưới; Xây dựng hệ thống kiểm tra rộng rãi; Khen thưởng và động viên kịp thời.