Nội dung và ý nghĩa của thuyết X và Y

+ Nội dung

  • Thuyết X là lý luận về hành vi chung của người lao động cho rằng : Con người không thích làm việc, vô trách nhiệm ít hoài bão và an phận “ Con người kinh tế”, vì vậy phải sử dụng quyền lực trong quan lý để điều khiển và dung lợi ích vật chất và hình phạt để thúc đẩy.
  • Thuyết Y lại cho rằng Con người có bản chất tốt đẹp và có khả năng sang tạo” Con người xã hội” vì vậy phải quan tâm đến yếu tố tự tạo động cơ cho con người phải phát huy dân chủ, quan tâm đến tính nhân văn

Ưu điểm cả 2 thuyết đều đã quan tâm chú ý đến hành vi của con người đã vận dụng nghiên cứu về tâm lý trong quản lý  tuy nhiên hạn chế bộc lộ ở từng thuyết

Thuyết X đưa đến phong cách QL độc đoán chuyên quyền

Thuyết Y khó ứng dụng trong quản lý phạm vi lớn và phức tạp

+ Ứng dụng Tùy từng đối tượng quản lý mà vận dụng thuyết X hoặc Y và kết hợp cả 2 thuyết này để đạt hiệu quả( Lấy ví dụ thực tiễn).