Nucleosome là gì?

Nucleosome. Đơn vị cấu trúc của nhiễm sắc chất, gồm một đoạn DNA có kích thước khoảng 200 bp quấn bao quanh một lõi tập hợp 8 protein histone.