Phản ứng thủy phân (hydrolysis) là gì?

Phản ứng thủy phân (hydrolysis). Phản ứng trong đó một liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ khi có sự kết hợp một phân tử nước.