Purmycin là gì?

Purmycin. Một loại kháng sinh có tác dụng ức chế sự tổng hợp polypeptide bằng cách gắn vào chuỗi polypeptide, cạnh tranh với aminoacyl-tRNA gắn lên vị trí của ribosome, và như vậy tạo ra sự kết thúc sớm tổng hợp chuỗi polypeptide.