Quá trình hình thành công trình xây dựng theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp

Quá trình hình thành công trình xây dựng theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp

Quá trình hình thành công trình xây dựng là quá trình có nhiều đặc điểm khác biệt với sự hình thành các sản phẩm khác. Do đó nghiên cứu các vấn đề kinh tế xây dựng trước hết cần nghiên cứu từ quá trình hình thành công trình xây dựng

1. Quá trình hình thành công trình theo nghĩa rộng: Được thể hiện theo sơ đồ sau:

2.Quá trình hình thành công trình xây dựng theo nghĩa hẹp: Chỉ xem xét từ khi nghiên cứu hình thành dự án đầu tư xây dựng để tạo ra công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

a.Theo thông lệ quốc tế quá trình hình thành công trình xây dựng theo nghĩa hẹp bao gồm các giai đoạn:

  * Theo giai đoạn xác định dự án đầu tư, bao gồm:

  – Nghiên cứu khởi xướng dự án

  – Nghiên cứu tính khả thi của dự án

  * Giai đoạn tiền  thiết kế chi tiết, gồm các bước:

  – Xác định các cơ sở cho thiết kế

  – Lập các chỉ dẫn kỹ thuật cho dự án

  * Giai đoạn thực hiện dự án, gồm các bước chính sau:

  – Thiết kế kế chi tiết

  – Đấu thầu mua sắm thiết bị và thi công

  – Thi công xây dựng

  – Chạy thử, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

b,Quá trình hình thành xây dựng công trình thực chất là quá trình đầu tư xây dựng để hình thành công trình. Quá trình đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam chia làm 2 giai đoạn

  * Giai đoạn dự án đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính sau:

  – Lập báo cáo đầu tư để xin phép chủ đầu tư (nếu có)

  – Lập dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

  – Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

  – Quyết định đầu tư cho dự án.

  * Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung chính sau:

  – Xin giao đất hoặc thuê đất

  – Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

  – Khảo sát, thiết kế, thẩm định hoặc thẩm tra, phê duyệt thiết kế và dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

  – Xin phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cần phải có giấy phép xây dựng

  – Lựa chọn nhà thầu thi công và cung ứng thiết bị.

  – Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị

  – Vận hành chạy thử, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

  – Quyết toán vốn, quy đổi vốn, thực hiện bảo hành sản phẩm.