Quá trình phân tách và tinh sạch đầu ra (downstream processing) là gì?

Quá trình phân tách và tinh sạch đầu ra (downstream processing). Giai đoạn tinh sạch các sản phẩm của một quá trình sinh học (bioprocessing). Các kỹ thuật thường được sử dụng trong bước này là ly tâm, siêu lọc hoặc sắc ký.