Qúa trình tổng hợp ARN. Vì sao tổng hợp ARN được gọi là sao mã? Ý nghĩa?

Quá trình tổng hợp ARN :

Xây ra dựa trên khuôn mẫu của ADN trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, ngoại trừ đối với các ADN dạng vòng thì xảy ra trong I số bào quan của tế bào chất.

Tổng hợp ARN tiến hành vào lúc ADN duỗi ra nhằm chuẩn bị cho quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào.

Diễn biến quá trình xẩy ra như sau :

Enzim ARN – pôlimeraza tác dụng lên một hay một số đoạn của ADN tương ứng với một hay một số gen và tách các liên kết hyđrô giữa 2 mạch pôlinuclêôtit của gen.

Cùng lúc đó, các ribônuclêôtit tự do của môi trường nội bào lần lượt vào tiếp xúc với các nuclêôtit năm trên I mạch pôlinuclêôtit của gen (gọi là mạch gốc) theo đúng nguyên tắc bổ sung :

A mạch gốc với U của môi trường.
T mạch gốc với A của môi trường.
G mạch gốc với X của môi trường.
X mạch gốc với G của môi trường.

Diễn biến xảy ra trên suốt chiều dài mạch pôlinuclêôtit của gen dẫn đến kết quả các ribônuclêôtii sau khi tiếp xúc với mạch gốc, tự liên kết lại với nhau bằng các liên kết hóa trị, trở thành phân tử ARN và rời ADN, di chuyển ra ngoài, 2 mạch của gen xoắn lại như lúc đầu.

Tổng hợp ARN còn được gọi là sao mã :

Qua tổng hợp ARN, thông tin di truyền về cấu tạo của phân tử prôtêin được mã hóa trong mạch gốc của gen dưới dạng trật tự các bộ ba nuclêôtit sẽ sao chép thành trật tự các bộ ba ribônuclêôtit trên phân tử ARN nhờ nguyên tắc bổ sung. Vì vậy quá trình tổng hợp ARN còn được gọi là quá trình sao mã.

Ý nghĩa của tổng hợp ARN :

Qua tổng hợp ARN, các phân tử ARN được hình thành sẽ di chuyển ra tế bào chất tham gia vào tổng hợp prôtê¡n. Prôtêin tạo ra tương tác với môi trường biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy sự tổng hợp ARN góp phần truyền đạt và biểu hiện thông tin đi truyền ở sinh vật.