Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá thời kì đổi mới.

Một là văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự ↑  kinh tế- xã hội.
– Văn hóa là nền tảng tinh thần
+ Văn hóa phản ánh và thể hiện mọi mặt của đời sống tạo thành giá trị truyền thống và lối sống, thể hiện bản sắc riêng của từng dân tộc .
+ Các giá trị tạo nên nền tảng tinh thần của xã hội thấm sâu trong mỗi con người, mỗi cộng đồng, được truyền lại, được phát huy từ đời này sang đời khác.
Văn hóa là nền tảng động lực thúc đẩy sự ↑  kinh tế- xã hội.
Nguồn lực nội sinh của mỗi dân tộc thấm sâu trong văn hóa, văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, hướng dẫn thúc đẩy người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao tay nghề đồng thời hạn chế những tiêu cực của kinh tế thị trường, hướng dẫn con người tới lối sống đẹp, tiến bộ, nhân ái.

  • Văn hóa là mục tiêu của sự ↑ xh.

Mục tiêu của đất nước cũng chính là mục tiêu của văn hóa: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, văn hóa có vai trò đặc biệt trong bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới vì nguồn lực con người giữ vai trò quan trọng trong sự ↑  kinh tế xã hội
Hai là, nền văn hóa chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Tiến tiến: Là yêu nước, là tiến bộ, là lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH.
+Bản sắc dân tộc: Là giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bản sắc dân tộc là sức sống bên trong của dân tộc, là quá trình dân tộc thường xuyên tự ý thức, tự khám phá vượt qua chính mình, biết cạnh tranh hợp tác để tồn tại và ↑ , bản sắc dân tộc thể hiện tất cả trong lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là trong giá trị, nó ↑  theo sự ↑  của thể chế kinh tế và thể chế C.trị của các quốc gia.
Bản sắc dân tộc và tính chất tiến tiến của nền văn hóa phải thấm đượm trong mọi h.động của xã hội.
 
Ba là, nền văn hóa Viêt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc VN.
Là nét đặc trưng nổi bật của nền văn hóa VN, mỗi dân tộc có giá trị và bản sắc văn hóa riêng, các giá trị và bản săc đó bổ sung cho nhau làm phong phú cho nền văn hóa VN.
 
Bốn là, xây dựng và ↑  văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân, do Đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
-Xây dựng và ↑  nền văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân, lien minh công, nông, trí thức  là nền tảng của khối đại đoàn kết, do Đảng lãnh đạo cũng là nền tảng của của sự xây dựng và ↑  văn hóa.
-Đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng trọng sự nghiệp xây dựng và ↑  văn hóa vì vậy phải giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu
 
Năm là, giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học công nghệ đuợc coi là quốc sách hàng đầu.
Văn hóa theo nghĩa rộng thì bao hàm cả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghê.
-Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lí, nội dung phương pháp học và dạy, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, chấn hưng nền giáo dục VN.
 
Sáu là, văn hóa là một mặt trân, xây dựng và ↑  văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng.
Xây dựng và ↑  văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, khó khăn, phức tạp phải kiên trì thận trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, sáng tạo những giá trị văn hóa mới,, làm cho nó thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành tâm lí, tập quán,thực hiện xây đi đôi với chống, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại.