Quần thể là gì?

Là một nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sông trong một khoảng không gian nhất định vào mội thời điểm nhất định, có khả năng giao phối sinh ra con cái (ở loài sinh sản vô tính hay trinh sản thì không qua giao phối). Mỗi quần thể được đặc trưng bởi một số chỉ tiêu như :

Mật độ

Ti lệ đực cái

Tỉ lệ các nhóm tuổi

Sức sinh sản

Tỉ lệ tử vong

Kiểu tăng trưởng

Đặc điểm phân bố

Khả năng thích ứng và chống chịu với các nhân tố sinh thái của môi trường Trong các chỉ tiêu nói trên, mật độ quần thể được xem là đặc trưng cơ bản nhất. Đó là số lượng sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích. Nó có ảnh hưởng đến mức sử dụng nguồn sống trong sinh cảnh và sức sinh sản của quần thể. Mật độ quần thể cũng còn biểu hiện tác dụng của nó đối với quần xã.