Quần xã sinh vật là gì? Các tính chất cơ bản của quần xã

1. Quần xã sinh vật là gì?

Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật khác loài được hình thành trong một quá trình lịch sử, cùng sống trong một sinh cảnh, gắn bó với nhau thành một thể thống nhất nhờ các mối quan hệ sinh thái.

Thí dụ : Quần xã Hồ Tây (Hà Nội) gồm các quần thể : rong, tôm, cua, cá, cà cuống, sâm cầm… cây cối bao quanh.

2.Các tính chất cơ bản của quần xã sinh vật

Quần thể ưu thế : Một quần xã đều có một vài quần thể ưu thế, đó là những quần
thể có vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, độ lớn hoặc do tính chất hoạt
động của nó.

Thí dụ : Ở quần xã đồng cỏ, động vật ăn cỏ là những quần thể ưu thế.

Quần thể đặc trưng : Trong số các quần thể ưu thế có một quần thể tiêu biểu nhất cho quần xã gọi là quần thể đặc trưng.

Thí dụ : Ở quần xã sinh vật đổi (Vĩnh Phú), quân thể cây cọ là quân thể đặc
trưng.

Độ đa dạng : Phản ánh số lượng quần thể có trong quần xã. Trong điều kiện môi trường thuận lợi thì trong quần xã có nhiễu quần thể khác nhau cùng tổn tại > độ đa dạng cao. Ngược lại ở nơi có điều kiện sống khắc nghiệt, chỉ có một số ít quần thể thích nghi được mới tổn tại > độ đa dạng thấp.

Thí dụ : Quần xã rừng nhiệt đới có độ đa dạng cao, quần xã hoang mạc có độ đa
dạng thấp.

Sự phân tầng : Trong quần xã thường thể hiện cấu trúc phân tầng thắng đứng nhằm tăng cường khả năng sử dụng các nguồn sống trong quần xã, làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể và giữa các quần thể với nhau.

Thí dụ : Quần xã rừng nhiệt đới gồm 5 tầng : 3 tầng cây gỗ lớn, 1 tầng cây bụi
thấp, 1 tầng cỏ và dương xỉ.