So sánh cấu tạo tế bào động vật và tế bào thực vật

Điểm giống nhau

Cấu trúc tế bào động vật và thực vật đều gỗm có màng, tế bào chất và nhân với các thành phần và chức năng tương tự như :

Màng sinh chất : đều được cấu tạo bởi thành phần cơ bản là lipit và prôtêin. Trên màng sinh chất đều có các lỗ nhỏ giúp cho sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

Tế bào chất : đều là chất dịch mang các bào quan đảm nhiệm các chức năng giống nhau ở tế bào thực vật và tế bào động vật như :

Ti thể : cung cấp nguồn năng lượng cho các hoạt động tế bào nhờ hoạt động oxi hóa thường xuyên xảy ra trong ti thể.

Thể Gôngi : đảm nhiệm chức năng bài tiết cho tế bào và cơ thể.

Ribôxôm : nơi xảy ra tổng hợp prôtê¡n cho tế bào và cơ thể.

Thể hòa tan : tham gia vào chức năng bảo vệ tế bào và cơ thể.

Lưới nội chất : tham gia vào quá trình vận chuyển prôtê¡n và các chất khác
cho tế bào.

Nhân tế bào : đều có các thành phần :

Màng nhân: giúp trao đổi chất giữa nhân với tế bào chất, tham gia vào quá
trình phân chia tế bào.

Nhân con : tham gia chức năng tổng hợp ribôxôm của tế bào.

Chất nhiễm sắc : hình thành nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong sự
sinh sản và di truyền của tế bào.

Điểm khác nhau:

Tế bào động vật Tế bào thực vật
Không có lớp màng xenlulo

Không có lạp thể

Trừ tế bào thần kinh, mọi tế bào động vật còn lại đều chứa trung thể

Tế bào gần như chiếm đầy khoang ở tế bào động vật, tế bào động vật có không bào ít phát triển

Có lớp màng xenlulo tạo ra tính cứng chắc cho tế bào

Có lạp thể là cơ quan dự trữ bao gồm 3 thành phần là lục lạp, sắc lạp và bột lạp

Tế bào thực vật bậc cao không chứa trung thể

Tế bào thực vật trưởng thành có không bào lớn, phát triển nhiều, trong không bào có chứa nước và chất hòa tan

Nhận xét

Ý nghĩa của những điểm giống nhau :

Những điểm giống nhau về cấu tạo và chức năng giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là cơ sở của những kết luận sau đây :

Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống.

 Tế bào là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống.

Thực vật và động vật có cùng một nguồn gốc chung trong quá trình tiến hóa.

Ý nghĩa của những điểm khác nhau :

Tuy cấu trúc và chức năng giữa tế bào động vật và tế bào thực vật về cơ bản giống nhau, nhưng mội số cấu tạo về bào quan khác nhau giữa thực vật và động vật được hình thành để phù hợp với phương thức sống khác nhau.

Thí dụ : Thực vật có phương thức sống thường cố định và không tự bắt mỗi nên có những cấu trúc phù hợp như : có màng xenlulô cứng để tự bảo vệ, có lục lạp để quang hợp, có bột lạp để dự trữ tỉnh bột, có không bào lớn để dự trữ nước …

Từ những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật chứng tỏ rằng động vật và thực vật tuy phát sinh từ một nguồn chung nhưng đã tiến hóa theo 2 hướng khác nhau : hướng tự dưỡng ở thực vật và hướng dị dưỡng ở động vật.