So sánh nguyên phân và giảm phân

So sánh nguyên phân và giảm phân

Giống nhau:

Đều có sự hình thành thoi phân bào

Lần phân bào II của giảm phân diễn biến giống nguyên phân

Đều diễn biến qua các kỳ tương tự : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.

Nhiễm sắc thể xảy ra những biến đổi mang tính chu kỳ tương tự nhau như : tự nhân đôi, đóng xoắn, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về các cực của tế bào, tháo xoắn.

Sự biến đổi các thành phần khác của tế bào như : màng nhân, nhân con, trung thể, thoi vô sắc, tế bào chất, vách ngăn tế bào tương tự nhau.

Đều là những cơ chế tác dụng góp phần tạo ra sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể

Khác nhau: