So sánh nội độc tố và ngoại độc tố

Định nghĩa

-Nội độc tố là chất độc gắn liền với ctrúc của vách tbào vk. chỉ có ở Gr(-), chỉ đc jải fóng khi tbào bị fá vỡ
-Ngoại độc tố: là chất độc đc vk tiết ra môi trường khi còn sống, có cả ở vk Gr(+) và (-)

Bản chất hoá học

-Nội độc tố: fức hợp glucid, protid, lipid (hỗn hợp lipopolysaccharid)
-Ngoại độc tố: glycoprotein

Tính độc: nội : yếu ; ngoại : mạnh

Tính kháng nguyên: nội: yếu ; ngoại: mạnh

Tính chịu nhiệt: nội: chịu đc nhiệt; ngoại: k chịu đc nhiệt

Ứng dụng:

nội độc tố k đc sử dụng làm thuốc kháng sinh

ngoại độc tố đc sử dụng làm thuốc kháng sinh