So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Giống nhau :

  • Đều có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân hoặc nhân.
  • Cấu trúc chung đều có ba phần : Màng tế bào chất (chứa bào quan và là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hóa của tế bào), nhân ( chứa vật chất di truyền , là trung tâm điều khiển hoạt đông sông của tế bào).

Tế bào nhân sơ ( Procaryot):

  • Hình thức phân bào: trực phân….
  • Vật chất di truyền chưa có nhân hoàn chỉnh ( vùng nhân). vật chất di truyền gồm một phân tử DNA trần ( Không có áo Protein) và các phân tử DNA nhỏ hơn có dạng vòng nằm trong tế bào chất gọi Plasmit ( mang gen bổ sung).

Tế bào nhân thực ( Eucaryot):

  • Hình thức phân bào: giảm phân và nguyên phân.
  • Vật chất Di truyền: có nhân hoàn chỉnh có màng nhân( cấu trúc như màng tế bào ) với hệ thống lỗ nhân trên bề mặt, vật chất di truyền gồm nhiều phân tử DNA, mỗi phân tử DNA sẽ liên kết với Protein và qua các cấp xoắn hình thành nên cấu trúc NST, ngoài ra trong một số bào quan cua tế bào eucaryot cũng có hệ gen riêng như ty thể và lục lạp . ^^

Khác nhau :

Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Có ở tế bào vi khuẩn
Chưa có nhân hoàn chỉnh, ko có màng nhân.
Ko có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc.
Kích thước nhỏ = 1/10 tế bào nhân thực.
Ko có khung xương định hình tế bào
Có ở tế bào động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật.
Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa NST và nhân con.
Có hệ thống nội màng chia các khoang riêng biệt.
Kích thước lớn hơn.
Có khung xương định hình tế bào.